+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: C ch?ng tm v?n b?n ngn php mn?

 1. #1
  Thuc te
  Guest

  C ch?ng tm v?n b?n ngn php mn?

  H?u nh? t?t c? cc ph?t t? Vi?t nam v cc ph?t t? thu?c Ph?t gio "pht tri?n" ??u tin ch?c vo m?t nh?n th?c c tnh ti?n ?? r?ng:

  ??o Ph?t c ??n tm v?n b?n ngn php mn!

  Ngh?a l ??o Ph?t c v s? tng phi, t?t c? ??u c kh? n?ng h??ng d?n con ng??i ??n gi?i thot tuy?t ??i.

  ?y qu? l m?t v?n ?? nh?y c?m m cc b?c tn tc r?t ng?i ?em ra th?o lu?n.

  C ch?ng c ??n tm v?n b?n ngn php mn khc nhau c th? ??t ???c gi?i thot? hay ni cch khc r rng h?n:

  C m?t chnh php c?a ??c Ph?t Gautama hay c ??n tm v?n b?n ngn chnh php c?a ??c Ph?t Gautama?

  Lc ??c Ph?t cn t?i th? v trong su?t th?i k ??o Ph?t cn h?ng th?nh c l? ch?ng ai ??t ra cu h?i ny, nh?ng by gi? (ngn n?m th? ba sau Ph?p nh?p di?t) khi ??o Ph?t ? b? xuyn t?c, ? suy tn v s?p ho?i vong th ?y l lc m v?n ?? r?t c?n ???c th?o lu?n nghim tc.

  Ngn ng? kinh ?i?n Ph?t gio dng c?m t? tm v?n b?n ngn ?? t??ng tr?ng, m ch? tnh ?a d?ng ho?c m?t con s? r?t nhi?u, nh?: 84.000 ??i ki?p, 84.000 n?m, 84.000 th? n?, 84.000 c? xe, 84.000 con voi, 84.000 con b, 84.000 chn b?c, 84.000 th??c v?i v.v. ?y ch? l m?t thnh ng? ph? thng t?i ?n ?? trong th?i ?, l cch ni t?ng qut ?? ch? m?t s? l??ng r?t l?n.

  Tm trong kinh t?ng Nikaya khng th?y ?? c?p ??n tm v?n b?n ngn php mn. Ch? duy nh?t trong Kinh Ti?u B?, ?o?n tr??ng lo Ananda th??ng ti?c h?i t??ng l?i sau khi Ph?t nh?p di?t (Tr??ng Lo T?ng K?, 1024, Ti?u B?).

  Thanissaro d?ch t? Pali:

  82,000 Teachings from the Buddha

  I have received;

  2,000 more from his disciples;

  Now, 84,000 are familiar to me.

  Thch Minh Chu d?ch t? Pali:

  Ta nh?n t? ??c Ph?t,

  Tm m??i hai ngn php,

  Cn nh?n t? T?-kheo,

  Thm hai ngn php n?a,

  T?ng c?ng tm t? ngn,

  L php ta chuy?n v?n.

  Lu?n s? Buddhaghosa, trong Ch Gi?i Tr??ng Lo T?ng K?, c gi?i thch php ? ?y ???c hi?u nh? l php u?n (dhammakhandha), ngh?a l ?o?n v?n v? gio php.

  Th? no l c tm m??i b?n ngn ph?n khi ni v? Php U?n?

  V? ?i?u ny, cc ti li?u c? (por?n?) ? ni r?ng:

  29. Ti ? h?c tm m??i hai ngn t? ??c Ph?t, hai ngn t? v? t? kh?u (S?riputta), t?ng c?ng cc php ny l tm m??i b?n ngn.

  30. Trong T?ng Lu?t c hai m??i m?t ngn Php U?n, trong T?ng Kinh c hai m??i m?t ngn Php U?n, v trong T?ng Vi Di?u Php c b?n m??i hai ngn Php U?n.

  Nh? th?, b?ng cch gi?i ngh?a theo Php U?n th c tm m??i b?n ngn ph?n ring bi?t.

  Trong tr??ng h?p ny, bi kinh c m?t ch? ?? (anusandhika) th tnh m?t Php U?n, bi kinh no c nhi?u ch? ?? th tnh nhi?u Php U?n. Nh? th?, vi?c tnh ??m Php U?n t?c l ?? c?p ??n ch? ??. Trong nh?ng ph?n K? (g?th?), m?i cu h?i hay ch?t v?n l m?t Php U?n v cu tr? l?i l m?t Php U?n. Trong t?ng Vi Di?u Php, m?i m?t ph?n chia ch? g?m c m?t nh? ?? ho?c tam ?? v m?i m?t ph?n chia ch? theo lo?i tm ???c g?i l m?t Php U?n. Trong t?ng Lu?t th c ph?n cu chuy?n (vatthu), c ph?n tiu ?? (m?tik?), c ph?n phn tch t? ng?, c ph?n ph?m t?i, c ph?n khng ph?m t?i, c ph?n phn xt; trong tr??ng h?p ny, c? m?i m?t ph?n ???c xem l m?t Php U?n. Nh? th?, khi ?? c?p ??n Php U?n th c tm m??i b?n ngn ph?n.

  (Trch t?: Di?u Php y?u l??c, b?n Vi?t d?ch c?a T? kheo Indacanda)

  Nh? v?y trong l?ch s? ??o Ph?t c l? l ? c s? l?m l?n gi?a hai t? php mn v?i php u?n. Qua s? gi?i thch trn ?y chng ta c th? hi?u r?ng Php mn gi?i thot c?a ??c Ph?t l m?t php mn duy nh?t ???c gi?ng d?y chi ti?t b?ng m?t gio php ?? s? ?? c?p ??n r?t nhi?u php u?n t?c cc ch? ??, v?n ??, kha c?nh, chi ti?t v.v ch? khng ph?i g?m v s? cc php mn khc nhau.

  Ai c?ng bi?t, v?n minh ?n ?? l n?n v?n minh th?t uyn thm v th?t ?? s?, n ? s?n sinh r?t nhi?u cc tri?t l, tn gio, php mn. Ng??i dn ?n, ni chung, r?t t? ho v? s? phong ph c?a cc tri?t l, tn gio v cc php mn ? hnh thnh trn ??t ?n. V th? c l? cu ni C tm v?n b?n ngn php mn ??a ??n gi?i thot l c?a ng??i ?n theo cc php mn khc nhau c?a ?n gio. Cch ni ny di?n ??t ni?m t? ho c?a ng??i dn ?n v?i cch ?n d? r?t ??c tr?ng c?a h? khi dng tm v?n b?n ngn ?? ch? m?t con s? r?t nhi?u. Ng??i ?n hi?n gi? v?n tin r?ng ??c Ph?t Gautama c?ng ch? l m?t trong nh?ng ha thn c?a th?n Vishnu v v?i quan ?i?m nh? th? th ??o Ph?t c?ng ch? l m?t trong s? nhi?u php mn (b?n v?n tm ngn) ? sinh ra t? n?n v?n minh ?n ??. ? l gc nhn c?a ?n ?? gio v? ??o Ph?t, cn t? gc ?? c?a m?t Ph?t t?, chng ta ph?i phn bi?t gi?a tm v?n b?n ngn php mn gi?i thot c?a n?n v?n minh ?n ??, ch? c php mn c?a ??c Ph?t Gautama l ??nh cao k ??c hi?m hoi trong l?ch s?. Gi?i thot c?a ??o Ph?t l m?t gi?i thot r?t ro, v??t ra kh?i cc t?ng tr?i, v??t ra kh?i c? tam gi?i. Ph?t php l php b?o, l duy nh?t trong th?i ??i c?a ngi v c l? cho mi ??n t?n by gi?!

  C?ng ph?i bi?t r?ng, ??c Ph?t Gautama l ng??i duy nh?t ch?ng qu? chnh ??ng chnh gic, v?i Ton gic tr hay Nh?t thi?t tr (Sabbannuta nana). Qu? v? A La hn c?a ngi l t?i cao v khc h?n qu? v? a La Hn c?a cc ?? t? ???ng th?i v v? sau. Cng v? nh?ng ngn n?m sau, tnh t? khi Ph?t nh?p di?t, qu? v? A La hn cng gi?m ch?t l??ng cho ??n cu?i cng khng cn ai ch?ng A La Ln n?a. Ni nh? v?y ngh?a l m?t v? tu s? ??i sau, d c th?c s? ch?ng ??c ?i n?a, c?ng khng th? c kh? n?ng t?o d?ng m?t php mn thay th?. Kh c th? tin r?ng c m?t php mn no, sau khi ??c Ph?t Gautama nh?p di?t, c th? thay th? cho gio php c?a ngi.

  C quan ?i?m cho r?ng ??c Ph?t ni Php ? nhi?u t?ng tr?i nn c r?t nhi?u php mn khc nhau ho?c v c?n t?ng khc nhau nn c nhi?u php mn khc nhau. Vi?c h?c php trn cc ci tr?i ra sao th khng th?y kinh sch ? ci ng??i bn t?i, ? ?y xin gi?i h?n vi?c th?o lu?n trong lnh v?c ci ng??i. C ph?i v chng sanh c nhi?u c?n c? khc nhau nn ??c Ph?t c nhi?u php mn khc nhau (m chnh t?ng kinh ?i?n qun khng ghi l?i)? Trong su?t tam t?ng kinh ?i?n ta bi?t ??c Ph?t ? t?ng ti?p xc v?i ?? lo?i h?ng ng??i, ngi gio thuy?t b?ng nh?ng bi kinh khc nhau. Trong t?ng tr??ng h?p, r rng l ch? khc nhau v? cch l lu?n, cch thuy?t ph?c, ?? ti, lnh v?c, chi ti?tt?c l ch? khc nhau v? php u?n. Cn su?t gio php ch? thu?n m?t v?, th?ng nh?t ? gio trnh Gi?i-??nh-Tu?.

  N?u th?c s? ??c Ph?t ? d?y nh?ng php mn khc nhau th cc php mn khc nhau ny ph?i c th? ??t ??n cng m?t c?u cnh gi?i thot nh? nhau. S? khc bi?t gi?a ??o Ph?t v cc tn gio t?i ?n ?? ch? y?u v?n l n?i dung v ch?t l??ng trong khi ni?m gi?i thot. ??c Ph?t ? ch?ng minh s? gi?i thot c?a ngi l r?t ro, cn gi?i thot c?a cc tn gio ???ng th?i l khng r?t ro (v cn k?t l?i ? cc t?ng tr?i). V?n ?? l lm sao bi?t r?ng s? gi?i thot ny, cc t?ng b?c ny, cc qu? v? ny, chnh l nh?ng tr?ng thi m ??c Ph?t ? t?ng ??t ???c v h??ng d?n cc A La Hn ?? t? cng ??t ???c. Lm sao phn bi?t? R?t kh! ngo?i tr? khi c nh?ng tiu chu?n xc ??nh. Kinh ?i?n Nikaya cn ghi l?i nh?ng tiu chu?n ?? xc ??nh nh?ng t?ng ??nh (Jhana) nh?ng t?ng Tu? (Vipassana) r?t rnh m?ch. Kinh ?i?n Nikaya cn ghi l?i chu?n m?c v n?i dung c?a cc qu? v?. Cho nn n?u ph? nh?n cc qu? v? , v khng l?y chnh t?ng (cn l?u l?i) lm chu?n m?c, th qu? l khng cn cch no ?? bi?t r?ng ?y c ph?i l chnh php c?a ??o Ph?t Gautama hay khng.

  Cng xu?t pht t? n?n v?n minh ?n ??, tuy nhin ??o Ph?t khng ph?i l m?t ??o l?n v cc tn gio khc t?i ?n ?? khng h?n l nh?ng tn gio nh?. Bi vi?t khng c? ch?ng minh ??o Ph?t l l?n v ??o khc l nh?. C?ng khng ch?ng minh chnh php c?a ??o Ph?t l c gi tr? v chnh php c?a cc ??o khc l t gi tr?. T?t c? ch? l mu?n ??t v?n ?? ?u l chnh php c?a ??o Ph?t Gautama? v ?u c th? khng ph?i l chnh php c?a ??o Ph?t Gautama! Con ???ng tm ??n s? ti?n ha tm linh, tm ??n gi?i thot l r?t kh. Trong l?ch s? th? gian ? t?ng c r?t nhi?u con ???ng ???c v?ch ra v?i ?ch ??n gi?i thot khc nhau. Ring ??c Ph?t Gautama, con ng??i siu vi?t hi?m hoi trong l?ch s?, ? tm ???c con ???ng gi?i thot r?t ro m ngi g?i l con ???ng chnh. V th? phn bi?t cho ?ng ?u l con ???ng chnh t?c chnh php c?a ??o Ph?t l vi?c r?t c?n thi?t. Vi?c ny r?t kh cho m?t ng??i m?i ?ang tm ??o v cng kh h?n n?a n?u v? ny ? t?ng c?t bu?c vo m?t tn gio, m?t tng mn, hay m?t gio phi no tr??c ?y r?i. Trong tr??ng h?p th? hai, s? nh?n ra chnh php c th? d?n t?i s? t? ph? ??nh chnh mnh v nh?ng m?i lin h? xung quanh, v vi?c ny ??i v?i bn ng c?a t?ng con ng??i l kh c th? ch?p nh?n ???c.

 2. #2
  Thuc te
  Guest

  Re: C ch?ng tm v?n b?n ngn php mn?

  Chnh php c?a ??o Ph?t ???c xc nh?n khng ph?i v tn g?i c?a n, khng ph?i v n tn x?ng ??c Gautama l gio ch?, khng ph?i l v gio thuy?t c?a n c s? d?ng ngn ng? v khi ni?m c?a ??o Ph?t, khng ph?i v nh?ng h?a h?n gi?i thot sung. G?i l Chnh php c?a ??c Ph?t Gautama khi n c Php h?c v Php hnh rnh m?ch, c? th?, th?c s? hi?u qu?. G?i l chnh php c?a ??o Ph?t khi n c th? d?n ng??i Ph?t t? l?n l??t ch?ng ??t cc qu? v? v cu?i cng l ch?ng ??t Np bn (Nibbana) v?i qu? v? A La Hn (Arahanta). Trong chnh php, cc b?c ??o s? c th? thay ??i cht t v? php hnh, nh?ng khng ??o s? no dm thay ??i n?i dung c?a c?a Qu? v? hay Np bn. C th? ng??i Ph?t t?, v nh?ng thi?n nghi?p (parami) c?a mnh ch?a chn ??, nn khng th? ?i h?t ??o l? ?? ??t s? ch?ng ng? cu?i cng. Nh?ng khi bu?c vo ??o l? c?a chnh php, ng??i ta lun an tm v th?y r nh?ng giai ?o?n th? t? c?a hnh trnh tu t?p, ng??i ta c?ng bi?t mnh ?ang ? vo giai ?o?n no hay m?c ?? no c?a s? tu t?p. T? m?c ?? nh?p l?u tr? ?i, ??o Ph?t c th? coi nh? khc bi?t v phn bi?t hon ton v?i cc tn gio khc trong n?n v?n minh ?n ??. D??i m?c ? (nh?p l?u), ??o Ph?t c th? gi?ng nh? cc tn gio khc ? ?i?m ny hay ?i?m kia. Cho nn chnh php c?a ??o Ph?t ch? d? ???c nh?n ra ? ??nh cao c?a n.

  Sau l?n ki?t t?p th? ba n?m 244 tr??c cng nguyn th ??o Ph?t ? khng cn nguyn v?n v mu thu?n t? t??ng n?i b?. N?m 1199 , khi ?on qun H?i gio Th? nh? k? ko ??n tn st Nalanda v thiu h?y ton b? kinh sch t?i ?y th ??o Ph?t ? th?c s? suy vong. Tnh t? th?i ?i?m ? ??n nay, chng ta s? qu v tm, n?u khng nh?n ra r?ng ??o Ph?t ?ang trong h?i m?t php. V n?u tin r?ng ??o Ph?t ?ang trong h?i m?t php th kh c th? tin r?ng c? m?i vi n?m l?i c m?t php mn c?a Ph?t ra ??i (khng k? r?t nhi?u nh?ng php mn khc ? ra ??i trong qu kh?) cng v?i hi?n tr?ng v s? php mn l v s? cha chi?n, thi?n ???ng to l?n nguy nga ???c d?ng ln. Hi?n nay c qu t ngu?n thng tin ?? c?p v th?o lu?n th?ng th?n t?i v?n ?? quan tr?ng ny. M?t ph?n, v nh?ng b?c tn tc c trch nhi?m ??t v?n ??, l?i thu?c v? thi?u s?. M?t ph?n r?t mu?n pht bi?u nh?ng s? b? k?t n ph ho?i s? ha h?p t?ng. M?t ph?n c l? v chnh ??o Ph?t ?ang ki?t s?c trong ngy thng suy vong c?a mnh!

  Chng ta ?ang ? vo m?t th?i ?i?m ??c bi?t c?a n?n v?n minh nhn lo?i. M?i th? ??u pht tri?n nhanh chng. M?i th? ??u thay ??i, ??c bi?t l v? s? nh?y v?t trong nh?n th?c c?a con ng??i. Thng tin ???c truy?n ?i v trao ??i nhanh chng. Thng tin r?t d? truy tm v r?t d? ki?m ch?ng. ??i v?i nh?ng ng??i cn ?ang phn vn trong s? l?a ch?n cc php mn, th ?y l lc nn b? cht th gi? ?? tm cu tr? l?i th?a ?ng cho nghi v?n:

  Ph?i ch?ng ??o Ph?t th?c s? c?a ??c Ph?t Gautama c ??n tm v?n b?n ngn php mn? ?y l m?t v?n ?? b?c bch c?a r?t nhi?u ng??i kht ??o ?ang phn vn tm ??o. ?y c?ng l v?n ?? trch nhi?m ??i v?i th? h? tr?. T? tr?i nghi?m ?au ??n c?a nhi?u ng??i, bi vi?t ny l m?t chia s? nghim tc v chn thnh, khng ph?i ph ho?i hay ch? l h lu?n nhn ?m!

  Minh Tri?t

  (bi vi?t ???c hi?u ch?nh l?i ngy 16/04/09)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình