(Dn tr) - Khi ln 1 tu?i, da trn ng??i em L V?n H?p hi?n ?ang h?c l?p 4 tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Th?i (x Trung Ngi, huy?n V?ng Lim) m?ng m?, ?ng v?y r?i bong trc tr? l?i l?p th?t ?? h?n, r?m mu. M?c d v?y, H?p v?n ?i h?c v h?c r?t gi?i.

H?t ti?n, b?nh l? v?n bm

Chng ti tm ??n nh v? ch?ng anh L V?n H?nh v ch? Nguy?n Th? Tuy?t Em l cha m? c?a chu L V?n H?p ?ang ng? t?i ?p 8, x Trung Ngi, huy?n V?ng Lim, t?nh V?nh Long. N?m nay chu H?p ? 10 tu?i - c?ng l kho?ng th?i gian em ph?i v?t l?n v?i c?n b?nh l? khi da trn ng??i em c? n?i s?n, b?ng m? r?i ?ng v?y, bong trc, r?m mu trong su?t 10 n?m qua.

Do b? c?n b?nh l? hnh h? nn s?c kho? chu H?p r?t y?u, thn hnh g?y nhom, tr?ng l??ng c? th? ch?a t?i 15 kg. Anh H?nh k?: Khi chu H?p ln 1 tu?i, ton thn chu b?t ??u n?i nh?ng l?p v?y s?n, mu ?? v b?t ??u lan ra nhanh chng. Ti?p theo, cc v?t s?n c m?, ?ng v?y r?i bong trc ??n r?m mu. Lc ?, chu khng n?m ???c trn v?i ti ph?i ?i hi l chu?i h? qua l?a cho m?m r?i cho chu n?m ln. Su?t 10 n?m qua, v? ch?ng ti ??a chu ?i ?i?u tr? c? ?ng y v ty y ??u khng bi?t chu m?c b?nh g. ??n ?u chng ti c?ng ch? nh?n ???c ci l?c ??u t? ch?i.


Chu H?p ngoi vi?c m?c c?n b?nh l ?? s?n ny, chu cn m?c ch?ng b?nh h?m lng ng?c nn s?c kho? chu r?t suy y?u

Ch? Tuy?t Em chia s? trong n??c m?t: "H?p ch? n?ng kho?ng 15kg nh?ng m?y ngy nay em s?t cao nn c th? ? s?t cn. Nh?ng l?p s?ng trn da c? ngy m?t n?i nhi?u h?n, g?p ph?i th?i ti?t n?ng nng nh? v?y khi?n chu H?p ng?a ngy v ?au ??n l?m. C khi chu ch?u khng n?i nh?ng c?n ng?a t? bn trong, chu H?p gi ??n tr?y da, ch?y mu. Nhn c?nh ?, v? ch?ng tui ch?u khng n?i".

Theo v? ch?ng anh H?nh cho bi?t, trong su?t 10 n?m qua h? nghe ng??i dn ch? b?nh vi?n no hay, bc s? no gi?i l hai v? ch?ng anh ch? ?i vay ti?n ??a chu H?p ??n ch?a tr?. Tuy nhin, ti?n h?t, t?t v?n mang cho ??n gi? ny. Kh? h?n khi v? ch?ng anh H?nh khng c?c ??t ch?i chim, quanh n?m hai v? ch?ng ?i lm thu sinh s?ng v lo cho hai ??a con ?n h?c nn gia ?nh anh H?p lc no c?ng r?i vo tnh c?nh tng b?n.

Do kinh t? gia ?nh kh kh?n, hai v? ch?ng anh H?nh th??ng ngy ph?i lao ??ng g?p ?i cc lao ??ng khc ?? ki?m ti?n ch?y ch?a cho chu H?p. Bao nhiu v?t v? kh? c?c anh H?nh, ch? Em khng ng?i, khng lo nh?ng l?i c?m th?y tuy?t v?ng khi b?nh tnh chu H?p c? d?m chn t?i ch? m s?c lao ??ng c?a v? ch?ng anh H?nh b?t ??u xu?ng d?c khng phanh, ch?ng bi?t hai v? ch?ng cn ?eo bm ???c bao lu cho vi?c ch?a b?nh cho chu H?p.

V??t ln b?nh tnh h?c gi?i

Ch? Em nh? l?i: D chu H?p m?c b?nh ng?t ngho, chu v?a ?au ??n l?i ph?i ch?u n?i m?c c?m khi da bong trc, nh?ng ??n tu?i vo l?p 1, chu H?p c? ?i ?i h?c. Ban ??u v? ch?ng tui ngh? b?ng chu ?i h?c ch?c ???c vi ngy r?i c?ng s? ngh? thi. Nh?ng khng ng?, chu ham h?c, h? hm no ?i b?nh vi?n th thi, cn ? nh l n?ng n?c ?i v? ch?ng tui ??a ??n l?p.

D b?nh tnh nh? v?y nh?ng 4 n?m h?c qua chu H?p lun ??t danh hi?u h?c sinh gi?i. H?i h?c l?p 1, chu H?p ???c cha m? ??a ??n l?p, ??n n?m h?c l?p 2 v cho ??n b?y gi? chu H?p t? mnh ??p xe ?i h?c ? tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Th?i cch nh h?n 4 km. G?p nh?ng lc H?p tr? b?nh khng ?i h?c ???c ph?i ? nh u?ng thu?c, ?i vi?n, chu H?p bu?n r??i r??i, lc no c?ng mong ??n l?p.


D b?nh t?t v?t ki?t s?c nh?ng trong 4 n?m li?n chu H?p lun ??t danh hi?u h?c sinh gi?i

Chu H?p chia s?: Ban ??u b?n b khng dm l?i g?n chu nh?ng r?i ???c th?y c gi?i thch, cc b?n th??ng chu nhi?u h?n. Nh?ng hm chu ngh? h?c bn b thay nhau chp bi dm chu. Chu mong mnh mau h?t b?nh ?? c th? ?i h?c ti?p v?i b?n b, sau ny tr? thnh bc s? ?? ch?a b?nh cho cc em nh? m?c b?nh gi?ng chu.

Th?y Tr??ng V?n Su - Hi?u tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Th?i cho bi?t: Cng v?i s? ??ng vin c?a th?y c v b?n b, H?p v??t qua m?c c?m, b?nh t?t ?? 4 n?m li?n ??t thnh tch cao trong h?c t?p. B?i th?, ? tr??ng H?p l t?m g??ng sng m chng ti th??ng nh?c nh? cc h?c sinh khc noi theo trong nh?ng bu?i sinh ho?t d??i c?. Ti v t?p th? gio vin nh tr??ng r?t hy v?ng m?t ngy no ? c?n b?nh l? c?a chu H?p ???c ch?a kh?i ?? chu ti?p t?c h?c hnh, hon thnh ??c m? c?a chu.

Nhn chu H?p ng?i khp np ? cu?i d??ng nh? mu?n trnh ?i nh m?t c?a m?i ng??i, th?nh tho?ng H?p ??a tay co ?i chn ?ang bong l?p da s?n si r?i xen l?n nh?ng v?t mu nh? loang ra. Chng ti ch? bi?t t? h?i sao ng tr?i l?i sinh ra nh?ng c?n b?nh qui c nh? v?y, ?y ??a th? xc v tm h?n tr? th? nh? chu H?p.

Chng ti ra v?, v? ch?ng anh H?nh cho bi?t: Cn n??c cn tt v? ch?ng ti s? ti?p t?c ??a con ??n b?t c? n?i ?u n?u n?i ? c hy v?ng ch?a h?t b?nh cho chu H?p. Ni ?o?n, anh H?nh ci g?m m?t xu?ng ??t c? gi?u ?i nh?ng gi?t n??c m?t bu?n t?i.

M?i ?ng gp h?o tm xin g?i v?:

1. M s? 1003:

Ch? Nguy?n Th? Tuy?t Em, m? c?a chu L V?n H?p, ng? t?i ?p 8, x Trung Ngi, huy?n V?ng Lim, t?nh V?nh Long.

?T: 01228.197.177

2. Qu? Nhn i - Bo Khuy?n h?c & Dn tr - Bo ?i?n t? Dn tr.

Ng 2 nh s? 48 Gi?ng V, ??ng ?a, H N?i (C?nh cy x?ng Kim M)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

B?n ??c ?ng h? qua cc ti kho?n sau:

* Ti kho?n VN? t?i VietComBank:

Tn TK: Bo Khuy?n h?c & Dn tr

S? TK: 045 100 194 4487

T?i: Ngn Hng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Thnh Cng - H N?i.

* Ti kho?n USD t?i VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Ti kho?n VN? t?i VietinBank:

Tn TK: Bo Khuy?n h?c & Dn tr

S? TK: 10 201 0000 220 639

T?i: Ngn hng Th??ng m?i C? ph?n Cng Th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Hon Ki?m

* Ti kho?n VN? t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK: Bo Khuy?n h?c & Dn tr

S? TK: 0721100356359

T?i Ngn hng TMCP Qun ??i Chi nhnh Thi Th?nh - H N?i

* Ti kho?n USD t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK: Bo Khuy?n h?c & Dn tr

S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phng ??i di?n c?a bo:

VP H T?nh: 46 Nguy?n Cng Tr?, Ph??ng Tn Giang, TP H T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ? N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Kh, TP ? N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bnh Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 L T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269

Ng Nguy?n