Trong th?n tho?i Hindu, Rahu, phin m ti?ng Vi?t thnh La H?u, l m?t con r?n ?i khi nu?t m?t tr?i hay m?t tr?ng gy ra hi?n t??ng th?c. V? th?n ny ???c miu t? trong ngh? thu?t nh? l m?t con r?ng khng c thn.

Trong th?n tho?i Hindu, Rahu, phin m ti?ng Vi?t thnh La H?u, l m?t con r?n ?i khi nu?t m?t tr?i hay m?t tr?ng gy ra hi?n t??ng th?c. V? th?n ny ???c miu t? trong ngh? thu?t nh? l m?t con r?ng khng c thn, c??i trn m?t c? xe do 8 con ng?a ko. La H?u l m?t trong cc navagraha (chn hnh tinh) c?a chim tinh h?c V? ?. Rahu kala ???c coi l ?i?m g?.

Theo truy?n thuy?t, trong Samudra manthan, a-tu-la La H?u ? u?ng m?t cht r??u tin. Nh?ng tr??c khi r??u tin ny tri qua c? h?ng c?a ng, Mohini (hi?n thn n? gi?i c?a th?n Vishnu) ? c?t ??u ng. Tuy nhin, ci ??u ny l tr??ng sinh. Ng??i ta tin r?ng ci ??u tr??ng sinh ny ?i khi nu?t m?t tr?ng hay m?t tr?i, gy ra nguy?t th?c hay nh?t th?c. Sau ?, m?t tr?ng hay m?t tr?i thot ra kh?i l? h? ? c? v k?t thc hi?n t??ng th?c.

V? m?t thin v?n h?c, La H?u v K? ? ?nh d?u hai giao ?i?m trn giao tuy?n c?a cc m?t ph?ng ch?a hai ???ng b?ch ??o v hong ??o (t??ng ?ng l ???ng di chuy?n c?a M?t Tr?ng v M?t Tr?i khi chng di chuy?n trn b?u tr?i. V th?, La H?u v K? ? t??ng ?ng ???c g?i l cc giao ?i?m M?t Tr?ng b?c v nam. M?t th?c t? l hi?n t??ng th?c ch? x?y ra khi M?t Tr?i v M?t Tr?ng cng Tri ??t n?m trn m?t ???ng th?ng ?i qua m?t trong hai ?i?m ny ? sinh ra huy?n tho?i v? vi?c nu?t M?t Tr?i hay M?t Tr?ng.


Trong Ph?t gio, La H?u l m?t trong krodhadevatas (th?n linh c?m khi?p s?).

Huy?n tho?i v? Shiva v La H?u


C m?t lila khc v? Shiva v La H?u, c l? l?y t? Shiva Purana, ???c Joseph Campbell di?n gi?i trong sch The Power of Myth c?a ng. Ganna Chakra c?ng di?n gi?i huy?n tho?i ny nh? sau:

Trong huy?n tho?i v? vua Daitya l Jalandhara, Jalandhara ? giao cho La H?u truy?n tin t?i Shiva, yu c?u v? th?n ny ph?i n?p Parvati cho Jalandhara. Shiva b?c t?c v?i thng ?i?p ny, v c?n gi?n d? bi?n thnh m?t qui v?t, xu?t hi?n t? trn c?a ng. Qui v?t ny c m?t s? t?, hai m?t r?c l?a, thn kh c?ng v g? gh?, tay di v l??i th ra v?i c?n gi?n d?. Qui v?t lao vo La H?u, s?n sng nu?t ch?ng ng. Shiva d??ng nh? ni m?t ?i?u g ? cng v?i cu "chng ta khng tri?t h? s? gi?" trong khi gana van ni v?i Shiva r?ng n b? kh? s? v c?n ?i. Shiva ni v?i gana r?ng n?u qu ?i, n nn ?n th?t c?a chnh mnh. Gana ? lm ?i?u ny cho t?i khi ch? cn l?i ci ??u c?a chnh mnh. Shiva, vui m?ng v?i s? thnh tm ny, ? ch? ??nh gana lm ng??i gi? c?a c?a ng, giao nhi?m v? cho n t?o ra s? khi?p s? cho nh?ng k? c t?i l?i. Shiva c?ng quy ??nh r?ng gana ph?i ???c th? cng cng v?i s? th? cng ng, v ??t cho n tn g?i l Kirtimukha.

Chim tinh h?c

Trong chim tinh h?c V? ?, La H?u ???c nhn nh?n nh? l m?t a-tu-la hay m?t con qu? c? g?ng bi?n b?t k? l?nh v?c no m ng ki?m sot thnh h?n lo?n, th?n b v tn nh?n. ng g?n li?n v?i th? gi?i c?a bi?u l? v?t ch?t v d?c v?ng tr?n t?c; v c?a s? pht tri?n ng?u nhin, khng ki?m sot khng c hi?u bi?t. La H?u l m?t karaka hay ch? th? v? danh v?ng th? gi?i, s? tham lam, tri th?c cao, mnh khe, hnh vi m ?nh, k? ngo?i lai, d?ch b?nh, m?t tr v s?c ?. Tuy nhin, n?u s? d?ng ?ng cch, La H?u c th? tr? thnh ph??ng ti?n trong c?ng c? s?c m?nh c?a c nhn v chuy?n ha ngay c? k? th m?nh nh?t thnh b?n b.

La H?u l cha t? c?a 3 nakshatra hay 3 cung m?t tr?ng: Ardra, Svati v Shatabhisha hay Shatataraka. La H?u g?n li?n v?i nh?ng ?i?u sau: mu l khi, kim lo?i l ch v ? qu l hessonit mu vng m?t ong. Nguyn t? c?a n l kh v h??ng l ty nam.

Trong chim tinh h?c Trung Hoa, La H?u (??) v K? ? (??) l hai h? tinh trong th?t chnh t? d?, v?i th?t chnh l Thi D??ng, Thi m, Thi B?ch, M?c ??c, Th?y Di?u, Vn Hn, Th? T cn t? d? bao g?m Nguy?t B?t, T? Kh, La H?u v K? ?. Th?c ch?t La H?u v K? ? ch? l hai giao ?i?m trn hong ??o v b?ch ??o (t??ng ?ng l giao ?i?m c?a cc ???ng di chuy?n c?a M?t Tr?i v M?t Tr?ng trn thin c?u).

Ph?t gio

La H?u ???c ?? c?p r rng trong m?t c?p kinh t? Samyutta Nikaya (T?p a hm kinh) c?a kinh sch Pali. Trong Candima Sutta v Suriya Sutta, La H?u t?n cng Chandra, th?n m?t tr?ng v Suriya, th?n m?t tr?i, tr??c khi bu?c ph?i th? h? ra b?i h? ? ??c m?t ?o?n th? ng?n truy?n ??t s? tn knh c?a h? ??i v?i Thch-ca Mu-ni[2][3]. ??c Ph?t ?p l?i b?ng cch sai khi?n La H?u ph?i th? h?, v La H?u ph?i lm ?i?u ny n?u khng th "??u c?a ng ta s? b? v? ra thnh b?y m?nh".[3] Cc cu th? k? l?i b?i hai v? th?n ny v Ph?t k? t? ? ? ???c ??a vo trong nghi th?c t? l? Ph?t gio nh? l cc cu th? b?o v? (paritta) ???c cc nh s? ??c l?i khi c?u kinh ?? mong nh?n ???c s? che ch?.