G?n ?y, yoga l mn th? d?c th?nh hnh. Cc bc s?, chnh tr? gia, gi?i ngh? s? ca ng?i ch l?i c?a yoga ??i v?i s?c kh?e. Cc l?p yoga m? t?i cc phng t?p th? d?c, tr??ng h?c v th?m ch ? m?t s? nh th? n?a.

? bi?t thm v? mn yoya, T?p San Biola Connections ph?ng v?n Ti?n s? George Alexander, t?ng tr??ng d??ng t?i ?n ? l n?i pht sinh thu?t yoga, ng l gio s? mn Tn Gio Th? Gi?i t?i ?i H?c Biola Sau ?y l nh?ng ?i?u ng trnh by.

Yoga l g?

H?u h?t ng??i ph??ng Ty t??ng r?ng yoga ch? l m?t ph??ng php gip duy tr m?t thn th? kh?e ??p ???c du nh?p t? n??c ngoi, nh?ng th?t ra trong yoga cn c nhi?u ?i?u khc n?a. Yoga l m?t php mn trong ?n-?? gio, nh?m ??t ??n tnh tr?ng gi?i phng b?n ng v k?t h?p v?i ?i Ng (Atman hay Th?c T?i T?i Th??ng) qua n? l?c t?p trung tinh th?n cao ??, tham thi?n su l?ng v qun ??nh. T? yoga c ngh?a l k?t h?p v?i Th??ng ?. Ngy nay, yoga ???c bi?t ??n r?t nhi?u trong th? gi?i Ty Ph??ng cng v?i nh?ng y?u t? khc trong Phong Tro Th?i ?i M?i (New Age). H?u h?t m?i ng??i khng bi?t r?ng New Age chnh l tri?t l ?n-?? gio b?c s-c-la dnh cho ph??ng Ty.

So snh nh?ng l?i d?y trong thu?t yoga v?i Kinh Thnh


M?t trong nh?ng nguyn t?c n?n t?ng c?a ?n-?? gio l ch? ngh?a phi?m th?n cho r?ng con ng??i l s? ti?p n?i c?a Th??ng ?. Cho nn, n?u c? luy?n yoga, m?t ngy kia b?n s? nh?n ra chnh mnh l Th??ng ?. Nh?ng theo Kinh Thnh, ?c Cha Tr?i l ?ng T?o Ha, cn con ng??i ch? l t?o v?t. D Kinh Thnh d?y r?ng chng ta c th? ???c ko ??n g?n ?c Cha Tr?i nh?ng khng h? ni r?ng chng ta c th? tr? thnh ?c Cha Tr?i nh? t?p luy?n m?t ph??ng php tm linh no. Trong ?n ?? gio hay trong tri?t l yoga khng h? c m?t khi ni?m no v? t?i l?i, m ch? ni ??n s? thi?u hi?u bi?t c?a con ng??i. Khi ngu d?t b?n khng c?n s? c?u r?i, nh?ng ch? c m?t nh?n th?c r?ng chnh mnh l ?c Cha Tr?i.

S? ng??i ??n v?i Yoga cng ngy cng ?ng cng r?t nhi?u ti li?u, thng tin qu?ng b, tuyn truy?n cho hnh th?c ny

M?i quan tm c?a b?n v? yoga l g?


Cc l?p d?y yoga th??ng r?t nh?p nh?ng. Khi b?n mu?n bi?t thm chi ti?t lin quan ??n l?p yoga, th?y d?y yoga- g?i l yogi, s? tr? l?i r?ng t?p yoga r?t t?t, gip cho mu huy?t l?u thng, gi?m c?ng th?ng v vi ?i?u khc n?a. Thng th??ng, th?y d?y yoga khng ch? bi?t c th? m bi?t nhi?u h?n r?t nhi?u nh?ng g s? d?y b?n bu?i ??u. Trong yoga c nhi?u ??ng c?p khc nhau. C?p m?t ch? c vi ?i?u c?n b?n. Ng??i d?y ch? th? cho b?n ph?i ng?i th?ng l?ng, hai tay ?? ln ?i, ht vo th?t su v th? ra gin x?. C?p hai, h? d?y b?n lm cho tm tr tr?ng khng v ??c bi th?n ch Om y l m?t t? ca t?ng thnh th?n trong ?n-?? gio. ? c?p ba v b?n, b?n s? ???c t?p m?t vi t? th? khc nhau nh? c?a loi r?n. M?i c?p s? ??a b?n ?i cng ngy cng su h?n. Nh?ng yogi th? thi?t cn c quy?n l?c siu nhin khng ph?i ??n t? Cha Gi-xu nh?ng t? ngu?n khc. Ti ? t?ng th?y h? t? nng b?ng ln, ho?c t? chn s?ng trong nhi?u ngy, b??c ?i qua l?a v bi?n ha ?? v?t. (Xin xem video, phim Hindu Asthetics). ng nh? Kinh Thnh ? c?nh gic chng ta r?ng ma-qu? c th? lm ???c php l?. Nh?ng m?c tiu cu?i cng c?a ma-qu? l h?y ph con ng??i v cc yogis ny th??ng b? m?t tr, ?in lo?n vo nh?ng n?m cu?i ??i.

Yoga s? ??a b?n t?ng b??c vo th? gi?i c?a s? th? ph??ng th?n b m b?n khng hay bi?t...

Tn h?u C?-??c c th? t?p yoga n?u php mn ny khng lin h? v?i ?n-?? gio khng?


Tr??c h?t, ti xc ??nh r?ng thn th? kh?e m?nh r?t quan tr?ng v chng ta lm sng danh Cha khi c thn th? kh?e m?nh. Kinh Thnh d?y r?ng thn th? chng ta l ??n th? c?a Cha. C nhn ti c?ng thch t?p th? thao, thch gin x?, thch ht th? cho ?ng cch, thch ??n cc trung tm t?p th? d?c. L C?-??c nhn chng ta c th? t?p th? d?c b?t c? cch no, nh?ng t?i sao l?i ph?i tham d? vo vi?c t?p yoga? Trong quan ?i?m c?a ti, ng??i t?p yoga l ng??i m? ng? tm tr mnh cho ma-qu? p ch?, d th?c hay khng. Ti quen nhi?u tn h?u t?p yoga cho bi?t r?ng h? th??ng th?y c m?ng, th?y ma-qu? xu?t hi?n trong b?n ch?t r?t gh r?n. L ng??i ph??ng Ty v l ng??i tn h?u ph??ng Ty, chng ta ?i khi r?t ngy th?. Chng ta ? qu v?i vng ch?y theo yoga khi ch?a k?p hi?u bi?t v? hi?m h?a c?a n. Cu h?i c?a ti cho nh?ng tn h?u t?p yoga l: T?i sao ch? v mu?n cho thn th? kh?e m?nh m b?n l?i ph?i ??ng chung v?i m?t tri?t l tn gio tri ng??c v?i ??c tin C?-??c c?a mnh? Dr. George Alexander, Ph. D. (Thy H??ng chuy?n ng?). Bo Thng Cng, Gio h?t truy?n gio Hoa K?

Ti?n S? George Alexander, Ph. D., l gio s? c?ng tc v l Tr??ng Phn Khoa Truy?n Gio v M?c V? Lin V?n Ha t?i ?i H?c Biola.

(thegioiyoga)