Bu?i ni chuy?n c?a Ks ?? Thanh H?i t?i H?i th?o 20/09/2009 l gi?i cc hi?n t??ng tm linh, ngo?i c?m d??i gc nhn khoa h?c t?ng quan ...


V?n v?t ni chung, con ng??i ni ring ??u t?n t?i h?u quan qua s? k?t h?p t??ng giao b?i h?n v xc tun theo lu?t NhnQu? hm ch?a trong h? quy chi?u Khng Th?i gian bi?n d?ch tu?n hon t??ng ?ng v?i m?c n?ng l??ng tch l?y. Nhn d??i gc ?? khoa h?c th?n b, ta th?y c v? kh ch?u b?i do ??nh ki?n khoa h?c qun tnh nh?n th?c -- v? quan ?i?m H?n v Xc!, nh?ng khi ???c ??i chi?u l?i cng v?i cc th nghi?m c?a khoa h?c hi?n ??i (cng trnh nghin c?u k?t h?p v?i k? thu?t - y khoa c?a b Barbara Brennan chuyn vin khoa h?c NASA Hoa K?) - lc quan st ng??i v cy c? ? tr?ng thi bnh th??ng, chng ta s? nh?n th?y ph? n?ng lu?ng c mu sng trung bnh (nh? thi?t b? k? thu?t ho?c gic quan th? 6), nh?ng khi ???c kch ??ng th ph? n?ng l??ng s? c mu sng thay ??i tu? theo c??ng ?? kch ??ng. N?u sinh v?t (con ng??i, cy c?) r?i vo tr?ng thi c?n t? th ph? n?ng l??ng s? b?c x? r?t m?nh r?i t?t g sinh v?t b? ch?t, hi?n t??ng n?y gi?ng nh? bng ?n lo sng tr??c khi ??t tim v?y !.


Nh?ng ?i?u m t? ni trn, hi?n nay hon ton ? ???c kh?ng ??nh r rng t? lu b?i cc nh ngo?i c?m n?i ti?ng th? k? XX nh?: Vanga (Bungary), Juna (Lin x), Nghim Tn (Trung Qu?c), .

Theo quan ?i?m c?a ti k?t t?u nh?ng ki?n th?c thu th?p v tr?i qua nhi?u th?i gian nghin c?u + th? nghi?m (h? qui chi?u th?c, ?o) th m?i s? v?t v hi?n t??ng trong t? nhin n?y ??u t?n t?i song hnh b?i hai tr?ng thi Sng v H?t, b?i v trong t?t c? c? th? sinh h?c ?i?u do nh?ng t? h?p c?a cc nguyn t? hnh thnh,trong nguyn t? l t? h?p g?m t??ng tc h?t nhn, electron, sng l??ng t?,..m nh?ng t??ng tc n?y lun thay ??i (v th??ng),khng xc l?p m?t t? th? nh?t ??nh (v ng), t?t c? ??u lun chuy?n ha theo m?c n?ng l??ng tch l?y(Nhn) t??ng tc l?n nhau (Duyn) ki?n t?o nn th? gi?i v?t ch?t mun mu(Qu?) trong h? qui chi?u nh?n th?c c?a 5 gic quan con ng??i. T?t nhin, n?u gic quan con ng??i m? r?ng h?n 5,th vi?c tm ti, l lu?n, tranh ca?i v? nh?ng hi?n t??ng do t??ng tc c?a Sng sinh h?c (linh h?n, vong linh, ng??i m, ng??i khu?t m?t, ma,..) t?o nn nh?ng hi?u ?ng m 5 gic quan hi?n t?i b? nhi?u ch?p ch?n,m?i ng??i m?i nh?n th?c m?i cch khc nhau (v nh? chuy?n ng? ngn 5 ng??i m t? voi hay 5 ng??i ?i?c xem ca nh?c!..) cho l : linh hi?n,th?n b, siu huy?n,..khng nh?n th?c ???c ho?c nh?n th?c sai, ?? l?i cho m tnh d? ?oan,...?i?u n?y v nh? t?i m?t hnh tinh no ?,con ng??i ch? c 4 gic quan thi?u th? gic th s? nh?n th?c v? th? gi?i s?ng xung quanh h? hon ton khng c khi ni?m g c? v? mu s?c cho d ? l m?t nh bc h?c l?i l?c!..v v?y n?u trong c?ng ??ng loi ng??i ?y c m?t ng??i b? ??t bi?n khai m? ???c th? gic,th l? t?t nhin h? s? ??nh v? ???c kho?ng cch nhanh h?n ng??i bnh th??ng r?t nhi?u, m t? s? v?t v hi?n t??ng phong ph h?n ng??i bnh th??ng (k? c? cc nh bc h?c) c?ng r?t nhi?ulc ?,s? xa?y ra 2 tr??ng h?p : ng??i cho l linh hi?n, ng??i cho l m tn d? ?oan!...ho?c th d? th?c t? ? loi ??ng v?t nh? con c?u ch?ng h?n c kh? n?ng d? bo ??ng ??t r?t t?t,loi d?i c kh? n?ng nghe ???c nh?ng m thanh t?n s? cao v??t xa kh? n?ng nghe ???c c?a con ng??i th chuy?n nghe ???c nh?ng m thanh l? l chuy?n bnh th??ng t? nh? chng ta nghe ???c m thanh >=20khz h?ng ngy, hay con ru?i c kh? n?ng thu nh?n ???c tia X th chuy?n nhn nhanh v nhn xuyn n?i t?ng l chuy?n bnh th??ng,loi mo, ch c kh? n?ng th?y b?c x? sng sinh h?c - th? hi?n r nh?t ? loi mo ?en, ch ?en - v v?y trong m?t s? tr??ng h?p tr??c khi c ng??i ch?t mo,ch th??ng pht ra ti?ng ku khc th??ng,..n?u nh?ng sinh v?t trn bi?t pht bi?u c l? s? b? qui l m tn d? ?oan!..m c?ng khng chnh v nh?ng kh? n?ng ??c bi?t c?a cc h? sinh h?c ni trn nh? : d? bo,nghe,th?y m thanh,nh sng ? t?n s? cao,..m v?i k?t lu?n l linh thing, siu vi?t!..V?i gc ?? khoa h?c ta c?n ph?i ph?i h?p cng v?i tri th?c nh?n th?c ?ng, hi?u ?ng (chnh t? tri ki?n) v suy ngh? ?ng, phn ?on ?ng (chnh t? duy) ?u l b?n ch?t th?t c?a v?n ?? :

- Th?y, Nghe ch?a ch?c hi?u, ngh?a l khi ti?p xc v?i s? v?t v hi?n t??ng di?n ra ngai t?m nh?n th?c c?a tri th?c th khoan v?i cho l linh hi?n, siu nhin, thu d?t nhi?u ?i?u!..hy c? g?ng suy xt ?ng l? th?c c?a v?n ?? ?? tm ra qui lu?t ha h?p v?i s? t?n t?i v pht tri?n c?a s? s?ng trong H? qui chi?u kh? ki?n..

- Ch?a th?y, ch?a nghe, ch?a bi?t, ch?a hi?u th khoan v?i ph?n bc s? v tnh mu thu?n v?i tri th?c c?a nh?n th?c!..?i?u c? b?n l ta hy l?ng nghe,l?ng nhn v hy c? g?ng tm hi?u th?c t?,cng nhau suy ngh? phn tch nghin c?u ?ng v?n ??,ch? khng th? ng?i m?t ch? m h? nghe ai ni v? nh?ng hi?n t??ng n?m ngoi s? nh?n th?c c?a 5 gic quan bnh th??ng th c? g?ng v?n d?ng ?? m?i l thuy?t khoa h?c l thuy?t m t? s? nh?n th?c th? gi?i t? nhin d?a trn n?n t?ng thu, pht thng tin c?a 5 gic quan hi?n h?u tm ?? m?i cch ?? ph?n bc cho l khng th?y ???c,khng ch?ng minh ???c,..r rng xt v? khoa h?c logic l ta ? t? mu thu?n v?i ta r?i : ta ?ang b? m,b? ?i?c ? t?n s? cao m l?i mu?n th?y,mu?n nghe!..,khng th? ch?ng minh v?n ?? c?a gic quan th? 6 d?a trn n?n t?ng l thuy?t nh?n th?c c?a 5 gic quan ???c, v nh? tri th?c c?a loi ng??i t?i m?t hnh tinh no ? ? ni ? m?c trn -- h? sinh h?c t?i n?i ? ch? c 4 gic quan, thi?u 1 th? gic so v?i hnh tinh c?a chng ta ,th hon ton khng th? dng l thuy?t v? c? h?c,m h?c ?? ch?ng minh cho m?i ng??i n?i ? hi?u ???c s? t?n t?i c?a nh sng v nh?ng tnh ch?t quang h?c ???c!..c?ng c tr??ng phi khoa h?c th?c nghi?m l lu?n r?ng ,n?u khng nghe,th?y ???c th ph?i dng my d? ?o ???c?..m ta qun r?ng nh?ng thi?t b? my mc hi?n nay cho d hi?n ??i cch m?y ?i n?a c?ng ch? l nh?ng cng c? ???c ch? t?o t? s? nh?n th?c c?a 5 gic quan nh? ? nu trn m thi,c? th? nh?ng my thu,pht sng hi?n nay ch?a v??t ???c ng??ng ?p ?ng t?n s? > 10GHz th vi?c s? d?ng nh?ng thi?t b? n?y ?? d tm tn hi?u sng sinh h?c vi sng > 100MHz r rng l ta b? v??ng ph?i mu thu?n trong logic lu?n!..Tm ti ?? th?,l lu?n ?? ?i?u,d?a d?m nhi?u vo cng c?,..m chng ta qun ?i ti?m n?ng c?a chi?c my k? di?u ?ang ?n ch?a trong m?i h? sinh h?c c?a chng ta,hy tm cch khai m? n ta s? ng? ???c nhi?u ?i?uph?n ?nh b?i v? tr? quan c?a th?c gic.