N?ng L??ng sinh H?c c?a con ng??i ?ang ???c nhi?u nh khoa h?c c?a nhi?u ngnh khc nhau quan tm nghin c?u v ?ng d?ng vo cu?c s?ng, nh?m ph?c v? s?c kho? con ng??i.
Qua l?p hu?n luy?n NLSH, c?ng nh? sau th?i gian luy?n t?p, h?u h?t nh?ng ng??i theo h?c ??u c kh? n?ng thu nh?n n?ng l??ng sinh h?c ? m?c?? khc nhau. ? l kh? n?ng c th?t, khng th? ph? nh?n.


Trn quan ?i?m tri?t h?c bi?n ch?ng, c?ng nh? quan ?i?m khoa h?c, ? l m?t s? ki?n th bao gi? c?ng ph?i ???c xt trn cc ph??ng di?n : hi?n t??ng; b?n ch?t; v?n ??ng v h? qu?.

* V? HI?N T??NG,C th? ??nh ngh?a: Con ng??i b?ng kh? n?ng b?m sinh ho?c do tai n?n, ho?c do tu luy?n lu ngy, ho?c do h?c t?p m c, thu nh?n n?ng l??ng v? tr? qua h? th?ng lun xa, (chakra),chuy?n thnh n?i n?ng ?? pht sng ? no ho?c t?o xung n?ng l??ng mang thng tin pht ra hai bn tay.

?y l hi?n t??ng c th?t qua vi?c h?c t?p, nghin c?u,hu?n luy?n l?i. Chng ta r?t t? nh? ? p d?ng N?ng l??ng sinh h?c ? m?c th?p nh?t ??ng sinh duy tr b?o v? s?c kho? cho mnh ,n?u c kh? n?ng cao gip ?? ???c ng??i thn. N?ng l??ng sinh h?c, n?u t?p luy?n ?ng m?t th?i gian th kh? n?ng k? di?u ny ???c ?ng d?ng hi?u qu? r?t l to l?n. ? l Xung ,Sng, nh sng, thng tin.

Nh? ? trnh by, c r?t nhi?u thu?t ng?, tn g?i khc nhau tu? theo nh?n th?c v tri th?c t?ng giai ?o?n pht tri?n c?a n?n v?n minh. Thu? con ng??i ch? bi?t ch?t r?n v ch?t l?ng th v?t ch?t ny ta g?i l kh ( Prana hay Qi ), l?n l??t khoa h?c lm sng to? thm d?ng v?t ch?t Plasma th n l?i c tn Plasma sinh h?c, v.v.

Trong dn gian quen g?i n l "Nhn ?i?n ".T?t c? cc nguyn l ?i?n ??ng h?c ??u khng tho? mn tnh ch?t c?a nhn ?i?n.

Xin ??ng hi?u n l ?i?n tim, ?i?n no, ?i?n c?...c?a con ng??i ?? r?i l gi?i m?t cch ??n gi?n, sai l?ch v thi?u thuy?t ph?c.

N?ng l??ng v v?t ch?t c kh? n?ng chuy?n ho cho nhau, v v?y n?ng l??ng sinh h?c mang cc tnh ch?t sau :

1- B?N CH?T XUNG:

Ngu?n n?ng l??ng sinh h?c do t?p luy?n m c ???c b?c x? ? bn tay m?nh h?n b?t k? m?t n?i no trn thn th? t? 100 ??n 1.000 l?n. N?ng l??ng b?c x? d??i d?ng xung theo nguyn l b?c x? Planck: ( n?ng l??ng b?c x? d??i d?ng xung : E1 - E2 =hv).

2 - B?N CH?T SNG:


Khi t?o ???c n?ng l??ng sinh h?c ? m?c cao, n?ng l??ng ny c th? b?c x? v lan truy?n d??i d?ng sng. ??c bi?t lo?i sng ny ??nh h??ng v mang thng tin c?a ch? nhn, t b? tiu hao

3 -B?N CH?T NH SNG


Do mang tnh ch?t xung (h?t ) v tnh ch?t sng nn n?ng l??ng sinh h?c mang b?n ch?t nh sng. Thu?t ng? " nh sng " ph?i hi?u theo ngh?a r?ng l sng c b??c sng t? 0 - 100 um ( Trong khi ?, lo?i nh sng nhn th?y b?ng m?t th??ng c b??c sng 0,38-0,78 um)

4 -V?T CH?T M?I

Trong l?nh v?c ny, xu?t hi?n nhi?u ?i?u v??t qu kh? n?ng l gi?i c?a khoa h?c ???ng ??i. Nh v?t l n?i ti?ng, gi?i th??ng Nobel, gio s? R. Feymann, t?ng kh?n ??nh: "Chng ta khng th? gi?i thch ???c b?ng cch ??a ra cc ki?n th?c v?t l s?n c, m ph?i m? r?ng v?t l h?c..."

Nghin c?u b?n ch?t th?t s? c?a n?ng l??ng sinh h?c v?n cn ?? ti m?i l?, b? ng v?i h?u h?t chng ta. Mu?n gi?i thch ???c cc hi?n t??ng k? di? c?a con ng??i, chng ta c?n ph?i ??u t? nghin c?u c? chi?u r?ng l?n chi?u su. N?ng l??ng sinh h?c l v?t ch?t m?i c th? khc v?i cc lo?i v?t ch?t v?t l ? bi?t. Lo?i v?t ch?t ny c b?n ch?t : siu tr?ng thi ( xung, sng, nh sng) , siu d?n ??nh h??ng v mang thng tin.

5 -B?N CH?T THNG TIN


Lo?i v?t ch?t ny mang thng tin c?a ch? nhn, nn ng??i ta g?i l tm n?ng. B?n ch?t thng tin quy?t ??nh tnh nhn ??o c?a cc ph??ng php ?ng d?ng . V n?u pht thng tin khng t?t th hi?u qu? th?p v ?nh h??ng Nhn - Q?a ngay ln ch? nhn pht tn hi?u.
Nghin c?u khoa h?c l?nh v?c ny l s? nghi?p khng ch? c?a m?t ng??i, m?t ngnh, m l c?a nhi?u ng??i, nhi?u ngnh , khng ch? l c?a m?t th? h? m l c?a nhi?u th? h?. M?i ng??i ?i?u bnh ??ng tr??c khoa h?c. Tuy nhin, v?i ?i?u ki?n v?t ch?t ??u t? nghin c?u cn b? h?ng ch?, vi?c nghin c?u ?ng d?ng tr? thnh c?p bch h?n, thi?t th?c h?n ??i v?i cu?c s?ng.

TRUNG TM NGHIN C?U V ?NG D?NG N?NG L??NG SINH H?C - CBE