?i?u b ?n c?a Kim t? thp,cng nh?ng tnh n?ng quy n?p s?c m?nh th?n k?...???c ch? t?o m ph?ng Sng Sinh Hnh h?c 3D(BioGemetry Wave) t??ng h?p cng s? Thu n?p n?ng l??ng vi sng,t?o hi?u ?ng kch h?at cn b?ng phong th?y gip ha gi?i nh?ng mu thu?n n?i t?i(khung c?ng h??ng sinh h?c),xung ??t gia ?nh, gi?i Stress r?t hi?u qu? nh? ph?i h?p tc ??ng cng N?ng l??ng TOTHA...


V?i nh?ng tnh n?ng Thin ph s?n c c?a Th?ch anh v cc l?ai ? qu khc (h? phch,saphia,ng?c b?o,? mu?i,...) nh? ? bi?t trong ?ng d?ng Phong th?y ? l :

-Trung ha nh?ng tia c x? pht ra b?i : thi?t b? ?i?n,my vi tnh,?i?n th?ai,??a t? tr??ng,cc thin th? trong v? tr?,...s? gy nn ?nh h??ng ??n s?c kh?e v tinh th?n con ng??i.

-Cn b?ng dng n?ng l??ng sinh h?c gip cho : th?n kh sng ra,lm vi?c h?ng ph?n h?n,ti l?c v??ng pht h?n,may m?n h?n,...

-Thu,Pht n?ng l??ng t??ng tc v?i n?ng l??ng vi sng (n?ng l??ng tm th?c,n?ng l??ng sinh h?c) c tc d?ng d? bo,ch?a lnh nh?ng c?n b?nh l? (tnh kh b?t th??ng,c m?ng,hoang t??ng,..)

Tuy nhin,hi?u n?ng t??ng tc t?o nn k?t qu? nhi?u hay t s? ty thu?c c? b?n vo cc y?u t? nh? sau:

-Tu?i c?a Th?ch anh(cng lu n?m n?ng l??ng s? cng m?nh).

- Xu?t x? c?a Th?ch anh (n?u ???c khai thc t?i nh?ng vng c ??a m?ch t?t h?p thu ???c nhi?u tinh kh Tr?i,??t th n?ng l??ng tch l?y trong Th?ch anh s? t?t h?n).

- N?ng l??ng kch h?at c?a ng??i c cng n?ng ??c bi?t ho?c thi?t b? trung gian khc (trong huy?n khng h?c c?a n?n v?n minh ?ng ph?ong g?i l ?i?m ?i?n hay s?c ?i?n),theo quan ?i?m khoa h?c c?a TOTHA ? chnh l t??ng tc v giao thoa n?ng l??ng Sng - H?t ? d?i t?n >100GHz,g?i l siu t?n s? hay vi sng qua s? kch h?at c?a N?ng l??ng Tm th?c (Consciousness Energy)...?y chnh l y?u t? r?t quan tr?ng,ty thu?c vo tnh n?ng (t?u ha v tinh ha) c?a n?ng l??ng kch h?at m hi?u n?ng c?a Th?ch anh s? ???c nhn ln r?t nhi?u cho d ? l l?ai Th?ch anh bnh th??ng !..

- B? tr t??ng thch v?i ng? hnh Kim,Th?y,M?c,H?a,Th?. {Thin - ??a - Nhn h?p nh?t}

Ph?i h?p cng Sng hnh h?c t??ng h?p c?a cc Kim t? thp - ?n ch?a r?t nhi?u ?i?u ??c ?o v? kh? n?ng qui n?p n?ng l??ng v? tr? t? lu trong n?n v?n minh c? c?a nhn lo?i,b?i Hi?u ?ng Sinh hnh h?c - Trong su?t qu trnh nghin c?u v ??i nghi?m cng th?c t? v? N?ng l??ng Tm th?c c?a Cng ty TOTHA,chng ti lun mong mu?n g?i ??n Qi khch hng nh?ng Kim t? thp TOTHA (? ???c kch h?at N?ng l??ng Vi sng) cng n?ng l?c ha gi?i c?a s?n ph?m s? gp ph?n mang ??n ha kh cho m?i ng??i,m?i nh ni?m H?nh phc ?ch th?c.