07-08-2013, 11:05 AM   #30
Totha_Lien
Senior Member
 
: Jan 2011
: 316
Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

Thân gởi tất cả các Anh/chị học viên lớp II các khóa bài Kệ thầy mới ứng tác từ chia sẻ của học viên Phạm Thủy Ngân
Học viên:
Thưa Thầy! Tự nhiên con cảm nhận sâu sắc và thấm thía 2 chữ " Vô Minh" com cảm giác mình thương tất cả mọi người, chỉ vì vô minh mà người ta sinh ra đủ mọi chuyện. Con hiểu được tại sao Thầy hay bảo: Phải thương người ta- họ vô minh mà! Và con đã hiểu lời thệ nguyện của chư Bồ Tát:" - Phiền nảo vô số kể thệ nguyệt diệt trừ.- Chúng sanh vô số kể thệ nguyện độ thành". Con chân thành cám ơn Thầy vì đã cho con và mọi người tài sản vô giá. Con sẽ cố gắng, cố gắng đi từng bước, từng bước trên con đường thầy đã dạy chúng con.

Bài kệ:

Giữa người với người:
Đạo pháp cần nên dung với hòa
Xét người cho tột xét thân ta
Nếu người lỗi phận vui lòng thứ
Ta thứ được người, người thứ ta


Giữa Ta với Đời trong thời mạt pháp:
Đạo pháp cần nên dung với hòa
Xét đời cho tột xét thân ta
Cũng cùng phận số thời suy mạt
Nhẫn nhục dung hòa tinh tấn tuTỉnh ra sinh chúng đúng chung nhà
Ta bà khổ cảnh cùng vinh nhục
Thắp sáng trí tâm chữa khổ lành
Chân quang tỏa rạng từ tự tánh
Vô hành vô thức dứt vô minh.

Totha, 8/7/2013
(6 câu đầu tham khảo từ PGHH)