Di?n ?n TOTHA

Di?n ?n TOTHA (http://totha.info/index.php)
-   Chia se? kinh nghi?m cu?a ca?c ho?c vin TOTHA (http://totha.info/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Thử thách là chuyện nhỏ (http://totha.info/showthread.php?t=713)

ndthanh 04-05-2012 12:24 PM

Thử thách là chuyện nhỏ
 
Lấy bệnh khổ làm thuốc thần
Lấy hoạn nạn làm giải thoát
Lấy khúc mắc làm niềm vui
Lấy ma quân làm bạn đạo
Lấy khó khăn làm thích thú
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
Lấy người chống đối làm nơi giao du
Coi sự thi ân như đôi dép bỏ
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh.