Di?n ?鄋 TOTHA

Di?n ?鄋 TOTHA (http://totha.info/index.php)
-   T?? vi (http://totha.info/forumdisplay.php?f=48)
-   -   T瓢虊 vi la虁 gi虁? Ngu么虁n g么虂c t瓢虊 vi (http://totha.info/showthread.php?t=47)

cokhong_khongco 01-13-2011 04:21 PM

T瓢虊 vi la虁 gi虁? Ngu么虁n g么虂c t瓢虊 vi
 
T峄 vi, hay t峄 vi 膽岷﹗ s峄, l脿 m峄檛 h矛nh th峄ヽ b贸i to谩n v岷璶 m峄噉h con ng瓢峄漣 膽瓢峄 x芒y d峄眓g tr锚n c啤 s峄 tri岷縯 l媒 Kinh D峄媍h v峄沬 c谩c thuy岷縯 芒m d瓢啤ng, ng农 h脿nh, Can Chi鈥 b岷眓g c谩ch l岷璸 l谩 s峄 t峄 vi v峄沬 Thi锚n b脿n, 膽峄媋 b脿n v脿 c谩c cung sao; c膬n c峄 v脿o gi峄, ng脿y, th谩ng, n膬m sinh theo 芒m l峄媍h v脿 gi峄沬 t铆nh 膽峄 l媒 gi岷 nh峄痭g di峄卬 bi岷縩 x岷 ra trong 膽峄漣 ng瓢峄漣.


T峄 vi l脿 t锚n m峄檛 lo脿i hoa m脿u t铆m. T峄 ng脿n x瓢a Khoa Chi锚m tinh T瓢峄沶g m峄噉h 膼么ng ph瓢啤ng th瓢峄漬g d霉ng lo岷 hoa m脿u t铆m n脿y 膽峄 chi锚m b峄慶. Ngo脿i ra T峄 l脿 T铆m, c貌n Vi l脿 Huy峄乶 Di峄噓. C农ng c贸 ng瓢峄漣 cho r岷眓g t锚n g峄峣 膽瓢峄 l岷 t峄 sao T峄 Vi, m峄檛 ng么i sao quan tr峄峮g nh岷 trong m么n b贸i to谩n n脿y.

Khoa T峄 vi b岷痶 ngu峄搉 t峄 th峄漣 n脿o? Cho 膽岷縩 nay s谩ch s峄 kh么ng ghi l岷 ai l脿 ng瓢峄漣 khai s谩ng ra n贸. C谩c T峄 vi gia th瓢峄漬g ch峄 ch煤 媒 膽岷縩 vi峄嘽 gi岷 膽o谩n t峄 vi h啤n l脿 膽i t矛m hi峄僽 l峄媍h s峄. B峄焛 v岷瓂 cho 膽岷縩 nay, l峄媍h s峄 khoa n脿y v岷玭 c貌n l峄 m峄. Th岷璵 ch铆 c贸 ng瓢峄漣 c貌n l岷 l岷玭 khoa T峄 vi v峄沬 nh峄痭g chuy峄噉 truy峄乶 k峄 hoang 膽瓢峄漬g.

脨峄漣 nh脿 Gia T末nh thu峄檆 Minh tri峄乽 c贸 l瓢u truy峄乶 cu峄憂 T峄 vi 膼岷﹗ s峄 To脿n th瓢 do ti岷縩 s末 La H峄搉g Ti锚n bi锚n so岷. L峄漣 t峄盿 n贸i T峄 Vi 膽岷﹗ s峄 to脿n th瓢 l脿 c峄 t谩c gi岷 Hi Di Tr岷 膼o脿n.

B脿i t峄盿 vi岷縯 nh瓢 sau: 鈥淭h瓢峄漬g nghe n贸i c谩i l媒 c峄 s峄 m峄噉h r岷 huy峄乶 vi 铆t ai bi岷縯 cho t瓢峄漬g t岷璶 膽峄 m脿 thu岷璶 th峄 coi c么ng danh ph煤 qu铆 tr锚n 膽峄漣 膽峄乽 c贸 m峄噉h.

T么i v矛 mu峄憂 bi岷縯 n锚n 膽膬 t峄沬 t岷璶 n煤i Hoa S啤n ch峄 么ng Hi Di Tr岷 膼o脿n 膽岷痗 膽岷 膽峄 chi锚m b谩i n啤i th峄 t峄 c峄 b岷璫 膽岷 hi峄乶. L煤c ra v峄 th矛 th岷 m峄檛 v峄 cao ni锚n th谩i 膽峄 ung dung ch芒n th峄眂 膽瓢a cho t么i cu峄憂 s谩ch m脿 b岷: 鈥溎惷 l脿 T峄 vi 膽岷﹗ s峄 t岷璸 c峄 Hi Di ti锚n sinh鈥.

C谩c s谩ch v峄 T峄 vi sau n脿y c农ng 膽峄乽 th峄憂g nh岷 r岷眓g ng瓢峄漣 膽岷 ti锚n t峄昻g h峄, h峄 th峄憂g l岷 th脿nh m么n b贸i n脿y l脿 Tr岷 膼o脿n t峄ヽ Hi Di L茫o T峄, s峄憂g v脿o 膽峄漣 B岷痗 T峄憂g, Trung Qu峄慶.

Tr岷 脨o脿n, t峄 Hi Di, ng瓢峄漣 膽岷 Hoa S啤n ng脿y nay v峄 ph铆a Nam huy峄噉 Hoa 脗m t峄塶h Thi峄僲 T芒y. T瓢啤ng truy峄乶 r岷眓g khi ra 膽峄漣, 么ng b峄 sinh thi岷縰 th谩ng, n锚n m茫i h啤n hai n膬m m峄沬 bi岷縯 膽i, th峄 nh峄 th瓢峄漬g 膽au y岷縰 li锚n mi锚n. Tr岷 脨o脿n h峄峜 v膬n kh么ng th么ng, h峄峜 v玫 kh么ng 膽峄 s峄ヽ, th瓢峄漬g su峄憈 ng脿y theo ph峄 th芒n ngao du kh岷痯 non c霉ng th峄 t岷璶.

Th芒n ph峄 Tr岷 脨o脿n l脿 m峄檛 nh脿 thi锚n v膬n, l峄媍h s峄 膽岷 t脿i 膽瓢啤ng th峄漣. V峄 n膬m sinh c峄 ti锚n sinh kh么ng m峄檛 th瓢 t峄媍h n脿o ch茅p. Nh瓢ng c膬n c峄 v脿o b峄 Tri峄噓 th峄 Minh thuy岷縯 T峄 Vi kinh, khi Tr岷 脨o脿n y岷縯 ki岷縩 T峄憂g Th谩i T峄 Tri峄噓 Khu么ng D岷玭 v脿o ni锚n hi峄噓 C脿n 脨峄ヽ nguy锚n ni锚n (n膬m 963 D瓢啤ng l峄媍h) c贸 n贸i: "Ng么 kim nh岷璽 th岷 th岷璸 h峄痷 d瓢" ngh末a l脿 鈥渢么i n膬m nay tr锚n b岷 m瓢啤i tu峄旾鈥. V岷瓂 c贸 th峄 Tr岷 脨o脿n ra 膽峄漣 v脿o kho岷g 888-893 t峄ヽ ni锚n hi峄噓 V岷 脨峄ヽ nguy锚n ni锚n 膽峄漣 脨瓢峄漬g Hy T么ng 膽岷縩 ni锚n hi峄噓 C岷h Ph煤c nguy锚n ni锚n 膽峄漣 脨瓢峄漬g Chi锚u T么ng. Tr岷 脨o脿n b岷痶 膽岷 h峄峜 thi锚n v膬n n膬m 8 tu峄昳.

B峄 Tri峄噓 th峄 Minh thuy岷縯 T峄 Vi kinh thu岷璽 r岷眓g:

"Ti锚n sinh 8 tu峄昳 m脿 t铆nh c貌n th啤 d岷. L煤c n脿o c农ng ng峄搃 trong l貌ng th芒n ph峄. M峄檛 h么m th芒n ph峄 ti锚n sinh ph岷 t铆nh ng脿y gi峄 m瓢a b茫o trong th谩ng, b峄 ti锚n sinh qu岷 r岷, m峄沬 d岷痶 ti锚n sinh ra s芒n, ch峄 l锚n b岷 tr峄漣 膽岷 sai m脿 b岷:

- Con c贸 th岷 sao T峄 Vi kia kh么ng?

脨谩p:

- Th岷.

L岷 ch峄 l锚n sao Thi锚n Ph峄 m脿 h峄廼:

- Con c贸 th岷 sao Thi锚n Ph峄 kia kh么ng?

脨谩p:

- Th岷

- V岷瓂 con h茫y 膽岷縨 xem nh峄痭g sao 膽i theo sao T峄 Vi v脿 Thi锚n Ph峄 l脿 bao nhi锚u?

Th芒n ph峄 ti锚n sinh t瓢峄焠g r岷眓g ti锚n sinh c贸 膽岷縨 xong c农ng tr锚n n峄痑 gi峄. Kh么ng ng峄 么ng v峄玜 v脿o nh脿, ti锚n sinh 膽茫 ch岷 v脿o th瓢a:

- Con 膽岷縨 h岷縯 r峄搃. 脨i sau sao T峄 Vi l脿 5 sao, nh瓢 v岷瓂 ch貌m sao T峄 Vi c贸 6 sao. 脨i sau sao Thi锚n Ph峄 l脿 7 sao, nh瓢 v岷瓂 ch貌m Thi锚n ph峄 c贸 8 sao.

T峄 膽岷 ti锚n sinh 膽瓢峄 th芒n ph峄 h岷縯 s峄ヽ truy峄乶 khoa thi锚n v膬n v脿 l峄媍h s峄."

(Tr铆ch C峄憈 t峄 Khoa T峄 Vi c峄 Y锚n T峄 C瓢 S末 Tr岷 脨岷-S峄 - 脨岷 Nam 岷 h脿nh 1994)